Žádost

0. Informace k vyplnění 1. Identifikační údaje Žadatele / Stavebníka 2. Důvod Vyjádření 3. Zájmové území 4. Forma a způsob doručení Vyjádření 5. Rekapitulace a odeslání

V souvislosti se zařazením infrastruktury NEJ.cz do portfolia společnosti CETIN a.s. dochází ke sloučení vydávání Vyjádření o existenci sítí elektronických komunikací (SEK). Od 1.6.2024 stačí podat pouze jedinou žádost, a to prostřednictví naší online žádosti. Výsledné Vyjádření o existenci SEK bude obsahovat polohu sítí a podmínky ochrany sítě za obě společnosti.

Od 1.6.2024 již není možné podat žádost o Vyjádření o existenci SEK ke společnosti NEJ.cz.

 

Vážený žadateli,

Na následujících stránkách budete moci zadat Vaši žádost („Žádost“) o vydání VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ („Vyjádření“) společnosti CETIN a.s. („CETIN“).

Zadání Žádosti je rozděleno do 5 stran. Názvy jednotlivých stran vidíte vždy v záhlaví každé z nich. Aktuální strana je vždy zvýrazněna. Pro posun mezi jednotlivými stranami Žádosti používejte vždy výhradně tlačítka "Další strana" nebo "Předchozí strana". Zásadně nepoužívejte tlačítka internetového prohlížeče "Zpět" a "Vpřed".

Pro zadání Žádosti mějte prosím připraveny následující informace:

(i) identifikační údaje o Vás jako o žadateli („Žadatel“) a/nebo o tom, kdo je stavebníkem („Stavebník“); a

(ii) vymezení rozsahu území, ke kterému si přejete zadat Žádost („Zájmové území“); a

(iii) dokumentaci Stavby se zakreslenou polohou Sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti CETIN. Pokud nemáte polohu SEK společnosti CETIN zakreslenu, zadejte prosím jako Důvod Vyjádření "Informace o poloze sítě"

Pokud si v průběhu zadávání Žádosti nejste jisti, posuňte kursor na symbol " ? " (otazník), kde se zobrazí vysvětlující text. 

Při vyznačení Zájmového území (na straně 3) mějte prosím na paměti, že Vyjádření se bude vztahovat výhradně k Vámi vyznačenému Zájmovému území. Zájmové území prosím vyznačte tak, aby co nejlépe vystihovalo území Vašeho skutečného zájmu.