Vnitřní oznamovací systém

Společnost CETIN a.s. („CETIN“) provozuje vnitřní oznamovací systém ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („ZoOO“).

Tento oznamovací systém je určen zaměstnancům společnosti CETIN a osobám, které se o protiprávním jednání dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti pro společnost CETIN („Oznamovatel“).

Oznámení ve smyslu ustanovení § 2 ZoOO („Oznámení“) lze podat následovně:

Společnost CETIN výslovně vylučuje přijímání oznámení, které:

  • neobsahuje údaje, z nichž lze dovodit totožnost oznamovatele dle ustanovení § 4 odst. 3 ZoOO,
  • učinila jiná osoba, než která pro společnost CETIN vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZoOO.

Osobám, které oznamují protiprávní jednání, o které se dozvěděli jinak než v souvislosti s výkonem své pracovní činnosti pro společnost CETIN, je určena Etická linka, viz níže.

Společnost CETIN zajistí ochranu totožnosti Oznamovatele a ochranu před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči Oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle ZoOO.

Ochrana před odvetným opatřením ale nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích („Vědomě nepravdivé oznámení“). Podáním Vědomě nepravdivého oznámení se taková osoba dopustí přestupku, za nějž lze dle § 23 ZoOO uložit pokutu do 50.000 Kč.

Oznamovatel bere na vědomí, že společnost CETIN bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje Oznamovatele uvedené v jeho Oznámení.  Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění zákonem stanovené povinnosti. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN jsou dostupné zde.

Ve smyslu ustanovení § 7 ZoOO je Oznamovatel oprávněn Oznámení podat i Ministerstvu spravedlnosti.

 

 

What is Ethics Hotline?

The Ethics Hotline is a part of the Corporate Compliance program of CETIN a.s. (as part of the PPF Group). It has been established as one of the means to detect unethical, improper, unlawful or other conduct found to be inconsistent with the PPF Group Code of Ethics. This hotline is intended for employees and colleagues, as well as for all third parties.

What is Ethics Hotline?

What is Corporate Compliance program of CETIN a.s.?

Corporate Compliance program of CETIN a.s. is a system of control mechanisms designed to prevent unlawful and/or unethical behavior of CETIN a.s. and its employees, statutory bodies, external consultants, etc.

How will my submission be processed?

Given that the Ethics Hotline is primarily intended to provide information that cannot be communicated publicly or directly for various reasons, its use is entirely discreet and voluntary. The receipt and evaluation of the submissions received through the PPF Ethics Hotline is administered by the legal department of CETIN a.s. and the legal department of PPF a.s.

Documents for download

Full version of Code of Ethics
Identifikace Oznamovatele
Text to Identify Refresh CAPTCHA Refresh CAPTCHA
Ochrana osobních údajů a jiná pravidla pro nahlašování podnětů. Odesláním podnětu Oznamovatel stvrzuje správnost údajů a popisu jím oznámeného podezření obsažených v tomto podnětu a vyslovuje souhlas, aby společnost CETIN a.s., IČO 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 („CETIN“), pro účely a v zájmu zjištění možného porušení zásad přijatého Corporate Compliance programu společnosti CETIN a.s., zjištění možného porušení platných právních předpisů, mezinárodních smluv a jiného deliktního jednání a odpovídajícímu přijetí nápravných opatření, shromažďovala, uchovávala a zpracovávala osobní údaje Oznamovatele uvedené v tomto podnětu. Údaje o Oznamovateli dále je společnost CETIN a.s. oprávněna použít pro vlastní statistické účely a předat dalšímu správci, společnosti PPF a. s., IČO 25099345, se sídlem Evropská 2690/17, 16041 Praha 6, rovněž pro účely zjištění možného porušení platných právních předpisů, mezinárodních smluv a jiného deliktního jednání a odpovídajícímu přijetí nápravných opatření. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v tomto podnětu Oznamovatel uděluje na dobu pěti let. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné zde. Odesláním podnětu Oznamovatel dále bere na vědomí, že tento podnět k prověření možného deliktního jednání v systému Corporate compliance společnosti CETIN a.s. neslouží k vyřizování osobních účtů mezi Oznamovatelem a osobou, jíž se podnět týká. Z podání úmyslně obsahujícího zavádějící, nekorektní, nepravdivé nebo neúplné informace může být ze strany společnosti CETIN a.s. nebo státních orgánů vyvozena odpovědnost a takové jednání je postihováno.